گریس Desengras 214

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

محصول دسن گراس ۲۰۱۴یک پاک کننده قلیائی  ضعیف  برای چربی زدائی قطعات ماشین کاری شده با آب صابون و یا روغن های خاص در فلزات مختلف است
 (2.5% آب مقطر): 10-11 PH
از این محصول می توانید به صورت پاششی یا غوطه وری استفاده کنید، و غلظت مناسب محلول  هم  از ۱ الی۳ درصد می باشد
در ضمن بهترین دمای کارکرد این محصول بین۴۰ تا ۷۰ درجه سانتی گراد است و مدت زمان، بستگی به نوع سیستم استقاده شده  و حداکثر تا ۴ دقیقه می باشد.


ظاهر: مایع شفاف

رنگ: صاف

چگالی گرم/سانتی متر مکعب: 1.07

Search